Mağaza sözleşmesi

ARACI HİZMET SAĞLAYICI SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

Unvanı            : SUVİDO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

Adresi             : Adalet Mah. Manas Bulv. Folkart Towers No:39/3408 Bayraklı/İZMİR

Telefon           : 0 850 840 99 35

E-posta           : destek@otocikma.com

MERSİS No   : 0784062603700001 

Ticaret sicil     :  220638

İşbu sözleşmede “otocikma” olarak anılacaktır.

Adı Soyadı/Unvanı : ...............

Adresi             : ...............

Vergi No         : ...............

Telefon           : ...............

E-posta           : ...............

İşbu sözleşmede “SATICI” olarak anılacaktır.

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmede adı geçen ve aşağıda yer alan kavramlar, karşılarında yazılı tanımları ifade eder.

 

2.1. SATICI              : Ticari veya mesleki amaçlarla ya da bireysel olarak gelir sağlama amacı ile mal veya hizmet sunan ya da mal veya hizmet sunan adına veya hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişi.

2.2. ALICI                 : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla satın alan gerçek veya tüzel kişi

2.3. otocikma             : https://www.otocikma.com/ ve bağlı mobil uygulamalarının yer sahibi ve ALICI ile SATICI arasında mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasında aracı hizmet sağlayıcıdır.

2.4. otocikma Sistemi: https://www.otocikma.com/ üzerinden veya mobil telefon uygulamaları ve diğer tüm interaktif kanallar aracılığı ile erişilebilen dijital sistemler üzerinde geliştirilen,SATICI’nın yapacağı tüm ilan giriş, ilan kaldırma ve diğer tüm işlemlerin yapıldığı ve ilgili kişiye iletildiği sistem,

2.5. İlan                      : https://www.otocikma.com/ internet sitesinde yer alan, içeriği SATICI tarafından oluşturulan ve satışa sunulan ürün veya hizmetlerin sergilendiği sekme.

2.6. Ürün                   : ALICI tarafından satın alınan sözleşme konusu mal.

2.7. Hizmet                : ALICI tarafından satın alınan ve SATICI tarafından ifası taahhüt edilen her türlü tüketici işlemi

2.8. Taraflar              : ALICI ve SATICI

2.9. Sözleşme             : İşbu aracı hizmet sağlayıcı sözleşmesi.

 

 

3.SÖZLEŞMENİN KONUSU

Sözleşme’nin konusu, otocikma’nın ALICI ile SATICI arasında aracı hizmet sağlayıcı olarak iş ve işlem yaptığı https://www.otocikma.com/ internet sitesinde, otocikma tarafından SATICI’ya sunulan hizmetlere yönelik şekil ve şartlar ile birlikte SATICI ve otocikma’nın hak ve yükümlülüklerini  kapsamaktadır.

4.SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

4.1. otocikma, https://www.otocikma.com/ alan adlı elektronik ticaret platformu ve mobil telefon uygulamaları ve diğer tüm interaktif kanallarıyla, aracı hizmet sağlayıcı konumundadır. otocikma, ALICI ve SATICI arasında iletişimi ve iş süreçlerini hızlandıran ve finansal kaynaklardan tasarruf edilmesini sağlayan sanal pazaryeri uygulamasıdır. otocikma, herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda değildir ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca, aracı hizmet sağlayıcıdır.

 

4.2. İşbu Sözleşme uyarınca SATICI, otocikma’nın aracı hizmet sağlayıcısı olduğu https://www.otocikma.com/ internet sitesine kurumsal üye olarak ve ürün ve hizmetlerinin satışını yapmakta ve otocikma’ya üyelik ücreti ödemeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

 

4.3. otocikma Sistemi üzerinden yapılan satış işlemlerinde otocikma’nın yalnızca bilgilendirme ve kayıt tutma yükümlülüğü bulunmakta olup satın alma ve iadeye yönelik her türlü talep ve uyuşmazlıkta 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde bizzat SATICI’nın kendisi sorumlu olacaktır. otocikma, ALICI ile SATICI arasında doğan uyuşmazlıklardan hiçbir hal ve şartta sorumluluk kabul etmemektedir.

5.SATICI’NIN  HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. SATICI, Sözleşme’nin içeriğinde ve ekinde vermiş olduğu tüm ticari bilgilerinin doğru ve güncel olduğunu, verdiği bilgilerin yanlış ya da eksik olmasından doğacak zararlardan otocikma’nın hiçbir hal ve şartta sorumlu olmadığını kabul ve taahhüt eder. otocikma tarafından talep edilen belgeler sunulmadığı veya SATICI tarafından gerçeğe aykırı bilgi ve belge verildiğinin tespiti halinde Sözleşme geçersiz sayılacaktır.

 

5.2. SATICI, kendisi ya da şirketi adına işlem yapmaya yetkili kişileri bildirecek ve bu kişilerin yapacağı her türlü işlem otocikma nezdinde SATICI’yı temsilen yapılmış olarak kabul edilecektir.

 

5.3. SATICI, SATICI’ya ve yetkili temsilcisine ait bilgiler başta olmak üzere temin etmiş olduğu bilgi ve belgelerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 10 (on) gün içinde, otocikma’ya bildirmekle ve otocikma Sistemi’nde bulunan bilgilerini ilgili değişikliğe uygun olarak güncellemekle yükümlüdür.

 

5.4. SATICI, otocikma satıcı başvuru talebinin kabulünden sonra, EK1- otocikma İşlem Kuralları’na uygun olarak ürün ve hizmet ilan girişi ve satışı yapacaktır. SATICI’nın EK1- otocikma İlan Verme Kuralları’na aykırı iş ve işlemlerinin tespiti halinde otocikma’nın Sözleşme’yi fesih hakkı saklıdır.

 

5.5. SATICI, otocikma Sistemi'nde yayınlayacağı ilanlarda yer alan ürün veya hizmet içeriklerinin doğru ve güncel olduğunu kabul ve taahhüt eder. SATICI, otocikma’da SATICI otocikma Sistemi’nde yayınlayacağı ilanlarda satışa çıkan ürünlerin temsili fotoğraflarını paylaşmayacağını, ürün veya hizmete ilişkin doğru ve güncel ürün/hizmet bilgisi ile görsel paylaşacağını kabul ve taahhüt eder.  otocikma, SATICI’nın otocikma Sistemi'nde paylaştığı bilgi ve fotoğrafların 3. kişilerin fikri ve sınai haklarını, kişisel haklarını ya da özel hayatının gizliliğini ihlal etmesi  ya da bu bilgi ve fotoğraflar sebebi ile 3. kişiler ile doğacak diğer uyuşmazlıklardan  hiçbir hal ve şartta sorumluluk kabul etmez.

 

5.6. SATICI, ALICI'ya otocikma Sistemi'nde yer alan İlan’a uygun ürün veya hizmeti İlan’da yer alan bilgilendirme ve fiyatlandırma üzerinden sunmak zorundadır. ALICI'ya İlan’da yer alan ürün veya hizmet standartlarına ilişkin yanıltıcı ya da aldatıcı beyan ve bilgilendirmede bulunulması, İlan’da belirtilen ürün veya hizmetin teslim/ifa edilmemesi ya da eksik teslim/ifa edilmesi ile İlan’da belirtilen dışında bir ücretlendirme yapılması Sözleşme'nin ihlali niteliğinde olup otocikma’nın işbu halden doğan zararlarının tazminini talep hakkı saklıdır.

 

5.7. SATICI, ALICI'dan kaynaklanan herhangi bir sebepten dolayı SATICI ile ALICI arasında doğacak hiçbir uyuşmazlık ve zarardan otocikma’nın sorumlu tutulamayacağını ve otocikma’ya hiçbir hal ve şartta rücu edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.8. SATICI,  ALICI' nın, tüketici haklarına ilişkin şikayet ve zararları ile ürün teslimi veya hizmetin ifası sırasında doğan kaza, yaralanma vb tüm cismani zararlarından ve/veya SATICI ile ALICI arasında doğacak her türlü hukuki, idari ve cezai uyuşmazlık ve zararlardan sorumlu olduğunu, bu gibi durumlarda hiçbir hal ve şartta otocikma’nın sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.9. otocikma Sistemi'nde ürün teslimi veya hizmetin ifası için ALICI'ya ait kişisel veriler SATICI ile paylaşılmaktadır. SATICI tarafından, ürün teslim edilmiş veya hizmet ifa edilmiş olsun ya da olmasın, otocikma Sistemi üzerinden edinilen ALICI'ya ait hiçbir kişisel veri, reklam, pazarlama, tanıtım vb. sebeple kullanılamaz, bedelli ya da bedelsiz olarak paylaşılamaz ya da devredilemez. Aksi, Sözleşme'nin 8. maddesinde sayılan Gizlilik hükümlerine aykırılık teşkil eder.

 

5.10. SATICI, otocikma Sistemi'nde satmayı taahhüt ettiği ürüne ilişkin her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat ve sair yasal mevzuata uygunluğu sağlamakla yükümlü olduğunu, bu hususta her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu, otocikma’nın hiçbir hal ve şartta sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.11. SATICI, otocikma Sistemi'nde yalnızca kendi ürün ve hizmetlerini yayımlayarak satışa sunacağını kabul ve taahhüt eder.  SATICI, bir başkası adına tescilli veya başka mağazalara, kurum ya da kuruluşlara ait ürün ve hizmetleri satmasından doğacak uyuşmazlık ve zararlardan hiçbir hal ve şartta otocikma’nın sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.12. SATICI, otocikma Sistemi üzerinden 2. el araç, hasarlı araç ve/veya hurda araç satışı yapmak üzere ALICI ile anlaşması üzerine yapılacak olan devir teslim, tescil, noter araç devir ve ruhsat işlemlerinin yürütülmesi ve bu işlemlere ait ödemelerin tamamen kendisi ile ALICI arasında gerçekleşeceğini, bu işlemlere ve ödemelere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu, otocikma’nın hiçbir hal ve şartta sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.13. SATICI, otocikma’nın yazılı onayını almak şartı ile otocikma.com markasına ait logoyu kendi internet sitesi, katalog ve broşürleri ile sair tanıtım kanallarında reklam ve pazarlama amaçlı kullanabilecektir.

 

5.14.  SATICI, otocikma Sistemi ve kendi internet sitesi dahil hiçbir fiziki ya da interaktif platformda, hiçbir sosyal medya kanalı ya da internet sitesi ya da televizyon ve radyo yayınında otocikma ve otocikma Sistemi'ni kötüleyici ya da karalayıcı beyan ve açıklamalarda bulunamaz. SATICI’nın  hizmet ifasının öncesinde, sırasında ya da sonrasında ALICI'ya, otocikma ya da otocikma Sistemi’ni kötüleyici ya da karalayıcı beyan ve açıklamalarda bulunması ya da otocikma ve otocikma Sistemi hakkında olumsuz intiba oluşturduğunun tespiti halinde, otocikma’nın işbu sözleşmeyi derhal fesih ile zararlarının tazminini talep hakkı saklıdır.

 

5.15. SATICI, otocikma Sistemi üzerinden ulaştığı ve hizmet verdiği alıcılara, ALICI' nın izni olmadan pazarlama faaliyetinde(e-posta, mesaj vs.) bulunamaz. İşbu hal ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'dan doğan diğer yükümlülüklerin ihlali halinde tüm sorumluluk SATICI’ya ait olup, otocikma hiçbir hal ve şartta sorumluluk kabul etmez.

 

6.OTOCİKMA’NIN  HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. otocikma, SATICI’nın İlan bilgilerinin ve tüm güncellemelerinin, SATICI tarafından kendisine bildirilmiş olan içeriğe uygun ve Sözleşme hükümleri çerçevesinde, bildirimden itibaren en kısa süre içinde otocikma Sistemi’nde yer almasını ve ALICI tarafından verilen siparişleri en kısa sürede otocikma’ya iletmekle yükümlüdür.

 

6.2. otocikma’nın Sözleşme kapsamında vereceği hizmet sırasında, SATICI ile otocikma Sistemi'ne ilişkin paylaştığı/paylaşacağı yazılım programları, web site tasarım ve uygulamaları, algoritmalar, yazılım modülleri, program kaynak kodları, teknik özellikler, ürün plan ve teknolojileri, yazılım kullanıcı kitapçıkları ile marka bilgilerinin fikri ve sınai mülkiyet hakları tümü ile otocikma’ya aittir. otocikma’nın Sözleşme kapsamında kullandığı yazılım ve uygulamalarda paylaştığı bilgiler ile giriş izinleri, SATICI’ya lisans ya da fikri sınai haklar mevzuatı kapsamında mülkiyet ya da kullanım hakkı verdiği şeklinde yorumlanamaz.

 

6.3. otocikma, SATICI'nın fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin herhangi bir ihtilaf olduğu halde, kendisine ibraz edilen kesinleşmiş ve icra edilebilir mahkeme kararı uyarınca işlem yapacaktır. Yine otocikma, SATICI tarafından herhangi bir 3. kişinin fikri ve sınai haklarına ilişkin tecavüz ya da ihlal halinden hiçbir hal ve şartta sorumluluk kabul etmez.

 

6.4. otocikma, otocikma Sistemi'nin kullanılması ile oluşacak tüm data ve verilerin mülkiyet haklarının sahibidir. otocikma, söz konusu bilgileri kullanarak, SATICI'nın gizli bilgilerini açıklamadan, rapor düzenleyebilir ve istatistik oluşturabilir, bu rapor ve istatistikleri iş ortakları ve üçüncü kişilerle bedelli ya da bedelsiz olarak paylaşabilir. Bu durum, Sözleşme'nin 8. maddesinde düzenlenen gizlilik hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

 

6.5. SATICI’nın yayınladığı ilanda yer alan bilgilerle uyuşmayan bir ürün satması ve ALICI’nın 6502 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun’dan doğan haklarını kullanma talebine karşın SATICI’nın bu talebi yerine getirmemesi ve ALICI’nın bu durumu otocikma’ya bildirmesi halinde otocikma, ALICI ile SATICI arasındaki uyuşmazlık çözülünceye dek SATICI’nın otocikma Sistemi’ndeki üyeliğini askıya alma  hakkını saklı tutar. 

 

6.6. otocikma,   SATICI’nın ALICI’lar tarafından 3 (üç) kez ve daha fazla şikayet edilmesi halinde SATICI’nın otocikma Sistemi’ndeki üyeliğini iptal etme hakkını saklı tutar. Daha önce bu nedenle üyeliği iptal edilen SATICI’nın başka bir firma ad ve hesabına kurumsal üyelik yaparak otocikma Sistemi’nde yer aldığını tespit etmesi halinde SATICI’nın üyeliğinin iptal edilmesi hakkını saklı tutar.

6.7. Sözleşme’nin 6.5. madde ve 6.6. maddede sayılan nedenlerle üyeliği iptal edilen SATICI’nın ödemiş olduğu yıllık üyelik ücreti iade edilmez.                            .

6.8. otocikma, SATICI’nın logo, amblem ve marka bilgilerini tanıtıcı amaçla kullanabilir.

 

6.9. otocikma, İnternet Sitesi ve otocikma Sistemi üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşmalar da dahil olmak üzere her türlü içeriği kontrol etmek ya da bu içerik ve içeriğe konu ürün veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin veya durumun tespiti halinde ilgili içerik ve ilanı erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. otocikma ayrıca, mahkeme kararı ve hakem heyeti kararı da dahil olmak üzere herhangi bir yargı makamının kararını yerine getirmek için ve bu kapsamla sınırlı olmak üzere söz konusu içerikler üzerinde işlem yapabilecektir.

 

6.10. otocikma, SATICI’nın yayınladığı herhangi bir ilanın yürürlükteki mevzuata aykırı olduğunu tespit etmesi halinde bu içeriği derhal kaldırma hakkına sahiptir. Böyle bir durumda SATICI hiçbir şekilde ve surette otocikma’dan herhangi bir hak ve alacak talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.MALİ HÜKÜMLER

 

7.1. SATICI, İnternet Sitesi üzerinde ilan yayınlama ve satış yapma hizmetinden faydalanmak için yıllık üyelik ücreti ödeyecektir. SATICI tarafından ödenen yıllık üyelik ücreti hiçbir hal ve şartta iade edilmez.

 

7.2. otocikma, SATICI’nın, ALICI’ya karşı hukuki, idari ve cezai yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğacak zararlardan hiçbir hal ve şartta sorumluluk kabul etmez.

 

7.3. otocikma, SATICI tarafından Sözleşme’ye aykırılık halinde Sözleşme’yi fesih hakkı saklı kalmakla birlikte, SATICI’dan kaynaklanan sebeplerle ticari ve marka itibarının zedelenmesi başta olmak üzere diğer tüm zararlarının tazminini talep hakkını saklı tutar.

8.GİZLİLİK

8.1- Tarafların, işbu Sözleşme süresince ya da işbu Sözleşme herhangi bir sebeple sona erdikten sonra, süresiz olarak, Taraflar hakkında halihazırda kamunun bilgisinde olan bilgiler haricinde, edindikleri her türlü ticari sır ve/veya patent, telif hakkı, marka, ticari sır yada diğer yasal korunmaya konu olan yada olmayan her türlü yenilik ile Uygulayıcı tarafından işbu bilgiler ışığında geliştirilecek yazılım programları, web site tasarım ve uygulamaları, algoritmalar, yazılım modülleri, program kaynak kodları, teknik özellikler, ürün plan ve teknolojileri, yazılım kullanıcı kitapçıkları ile Tarafların ortakları, yöneticileri, paydaşları ya da yatırımcıları hakkında öğrendikleri tüm bilgiler ''gizli bilgi'' sayılır.

 

8.2- Taraflar, yukarıda sayılan gizli bilgiler ile her türlü yazılı ve sözlü bilgi akışını doğrudan ya da dolaylı şekilde kullanmayacaklarını, her ne surette olursa olsun üçüncü kişilerle paylaşmayacaklarını ve bu bilgilerin muhafazası azami düzeyde özen göstereceklerini beyan, kabul ve taahhüt ederler. otocikma’nın Sözleşme’nin 6.5. maddesinden doğan hakları saklıdır.

 

8.3-  Tarafların, gizli bilgiyi sadece  veriliş amacına uygun olarak kullanmak ve konuyla ilgili olmaları şartıyla “bilmesi gereken” prensibine göre kendi personeline, bu sözleşme şartlarına uymalarını sağlamak sureti ile verme hakları saklıdır.

 

8.4- Taraflardan biri kanunlar ya da bağlı bulunduğu diğer yasal zorunluluklar çerçevesinde, yukarıda tanımlanan bilgileri paylaşmak zorunda kalırsa, paylaşmadan önce diğer taraf ile mutabakatta bulunacaktır.

 

8.5- İşbu maddeye ilişkin yükümlülükleri ihlal eden Taraf, diğer Taraf'ın uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararı tazmin etmekle yükümlüdür. Diğer taraf'ın işbu sözleşmeyi fesih hakkı ile fesih nedeniyle uğradığı zararları ayrıca talep hakkı saklıdır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLER

 

Taraflar, İşbu sözleşme kapsamında verilecek hizmetler sırasında  kişisel veri aktarımı yapılması hallerinde, aktarım ve muhafazaya ilişkin olarak en güncel ve güvenli süreci uygulayacağını, mümkün olan tüm güvenlik tedbirlerini alacağını, fiziksel ve dijital yetkisiz erişim ya da aktarımı önlemek için gerekli her türlü önlemi alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. SÖZLEŞMENİN FESHİ

10.1- Taraflar, diğer Taraf'ın işbu sözleşme hükümlerini ihlal etmesi  sebebi ile Sözleşme'yi derhal fesih hakkı ile bu fesihten doğan zararlarının tazminini talep hakkı saklıdır.

 

10.2- Taraflar, ayrıca, en az 30(otuz) gün önceden yazılı bildirimde bulunmak şartı ile gerekçesiz olarak Sözleşme'yi fesih hakkına sahiptir. İşbu halde, SATICI’nın ödemiş olduğu yıllık üyelik ücreti iade edilmez. Taraflar, fesihten kaynaklanan herhangi bir hak iddiasında bulunamayacağı gibi tazminat da talep edemezler. Ancak Taraflar' ın sözleşmenin ifası sırasında doğmuş hak ve alacaklarına yönelik tazmini talep hakkı saklıdır. otocikma’nın Sözleşme’nin 5.4., 5.7. ve 8.1. maddelerinden doğan hakları saklıdır.

 

10.3- Taraflar’ın, Sözleşme’nin herhangi bir sebeple feshinden sonra ve süresiz olarak Sözleşme’nin 8. Ve 9. Maddelerinde düzenlenen yükümlülükleri devam edecektir.

 

10.4- Taraflar işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası niteliğinde olan EK1- otocikma İlan Verme Kuralları’nda yer alan hüküm ve şartların her birinin esaslı olduğunu, otocikma’nın işbu ek ve hükümlerde değişiklik yapma hakkının saklı olduğunu ve bu hüküm ve şartlara aykırılık halinde otocikma’nın Sözleşme’yi derhal fesih hakkı bulunduğunu kabul eder. Bunların yanında otocikma Sözleşme’yi feshetme hakkını kullanmasa dahi, söz konusu aykırılık hallerinde otocikma hizmetlerini geçici olarak durdurma ve askıya alma hakkına her zaman sahip olacaktır. Bu durumlarda SATICI’nın, ALICI’ya taahhüt etmiş olduğu yükümlülükleri devam edecektir.

 1. DİĞER HÜKÜMLER

11.1. SATICI tarafından kalıcı veri saklayıcısı yolu ile kabul edilen Sözleşme’ye ilişkin ve Sözleşme ile satın alınan ürün/hizmete ilişkin tüm talep ve yazışmalar tarafların bildirmiş olduğu e-posta adresleri üzerinden yapılacaktır. otocikma tarafından SATICI'nın bildirmiş olduğu e-posta adresine yapılan tüm bildirimler, SATICI'ya teslim edilmiş sayılacaktır. SATICI'nın tüm talep ve değişikliklerini otocikma’nın destek@otocikma.com e-mail adresine bildirme yükümlülüğü bulunmakta olup aksi halde talep ve bildirimleri yok hükmündedir.

 

11.2. Taraflar işbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda, taraflar arasında yapılan tüm e-posta yazışmaları ile www.otocikma.com veri tabanı ile sunucularında bulunan tüm elektronik veri ve kayıtların, kesin ve bağlayıcı delil teşkil edeceğini, işbu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 hükmü gereğince delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve beyan eder.

 

11.3. Sözleşmeden doğacak ihtilaflarda Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıkların sulh yolu ile çözülmesi yönünde azami gayret gösterilecektir.

 

11.4. Mahkeme yolu ile çözülecek uyuşmazlıklarda İzmir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

11.5. Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlarda 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Türk Ticaret Kanunu başta olmak üzere diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile ilgili yönetmelik ve tüzük hükümleri uygulanacaktır.

 

11 madde ve 8 sayfadan ibaret işbu sözleşme, otocikma tarafından detaylı bir şekilde okunup müzakere edilmek üzere kalıcı veri saklayıcısı yolu ile SATICI'ya gönderilmiş, SATICI tarafından okunup, anlaşılarak kalıcı veri saklayıcısı yolu ile onaylanmıştır ve onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girmiştir.

 

SUVİDO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE AKTARIMINA İLİŞKİN

EK PROTOKOL

1.TARAFLAR

Unvanı            : SUVİDO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

Adresi             : Adalet Mah. Manas Bulv. Folkart Towers No:39/3408 Bayraklı/İZMİR

Telefon           : 0 850 840 99 35

E-posta           : destek@otocikma.com

MERSİS No   : 0784062603700001 

Ticaret sicil     :  220638

İşbu sözleşmede “otocikma” olarak anılacaktır.

Adı Soyadı/Unvanı : ...............

Adresi             : ...............

Vergi No         : ...............

Telefon           : ...............

E-posta           : ...............

İşbu sözleşmede “SATICI” olarak anılacaktır.

2.KONU

Bu Ek Protokol SATICI ile otocikma arasında akdedilmiş ve yürürlükte bulunan …… tarihli “ARACI HİZMET SAĞLAYICI SÖZLEŞMESİ” kapsamında görülen işlerde, SATICI’nın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesine dair kural, koşul ve taahhütleri düzenler. İşbu Ek Protokol, …. Tarihli “ARACI HİZMET SAĞLAYICI SÖZLEŞMESİ”nin doğal bir eki ve ayrılmaz parçası olarak akdedilmiştir.

3.TANIMLAR

İşbu Ek Protokolün içeriği ve konusu bakımından,

 

 1. “Kanun”; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 2. “Kişisel Veri”; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi
 3. “İşleme”; Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,
 • “Kurul”; Kişisel Veriler Koruma Kurulu'nu ifade eder.

 

4.KANUNİ YÜKÜMLÜLÜK

SATICI, otocikma ile arasındaki sözleşmenin her ne nedenle olursa olsun sona ermesi üzerine, derhal, otocikma tarafından kendisine sözleşmenin amacının gerçekleşmesini sağlamak amacıyla teslim edilen yasal olarak saklama yükümlülüğü bulunmayan kişisel verileri,  ilgili mevzuat ve işbu Sözleşmenin imzasından sonra dahi yayınlanarak yürürlüğe girecek düzenlemeler ile öngörülecek usullere uygun şekilde imha edecektir.

SATICI imhayı gerçekleştirecek bilişim uzmanının da imzasını taşıyan imha tutanağının aslını otocikma’ya teslim edecektir.

 

5.TAAHHÜTLER

 

 1. otocikma ile SATICI arasında akdedilen Sözleşme uyarınca, SATICI tarafından gerçek kişilere ait kişisel verilerin otocikma’ya  aktarılmasının söz konusu olduğu her halde SATICI, ilgili veri sahiplerine yürürlükte bulunan mevzuata uygun ve mevzuat kapsamında gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve ilgili kişilerden mevzuata uygun içerik ve formatta gerekli izin ve onayları alacağını ve bilgilendirme tutanağı ve muvafakatnamelerin otocikma’ya aktarılan kişisel veriler ile birlikte gönderileceğini taahhüt eder.
 2. SATICI, https://www.otocikma.com/ internet sitesinden edindiği kişisel verileri hiçbir şekilde Sözleşme’de belirtilen amaçlar dışında kullanmayacağını ve/veya aktarmayacağını  kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 3. SATICI tarafından otocikma’ya kişisel veri aktarımı ya da otocikma tarafından SATICI’ya kişisel veri aktarımı yapılması hallerinde SATICI, aktarım ve muhafazaya ilişkin olarak en güncel ve güvenli süreci uygulayacağını, mümkün olan tüm güvenlik tedbirlerini alacağını, fiziksel ve dijital yetkisiz erişim ya da aktarımı önlemek için gerekli her türlü önlemi alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. SATICI, otocikma tarafından aktarılan kişisel verilere herhangi bir şekilde yetkisiz erişim ya da uygunsuz aktarım gerçekleşmesi durumunda bu durumu derhal otocikma’ya bildireceğini, bu durumdan doğabilecek zararların en aza indirilmesi ve/veya doğan zararın giderilmesi için otocikma ile işbirliği içerisinde olacağını ve otocikma tarafından talep edilen her türlü bilgi, belge ve desteği gecikmeksizin sağlayacağını kabul ve taahhüt eder.
 5. SATICI, otocikma ile arasında akdedilmiş olan sözleşmenin ifasından doğan  kişisel veri aktarımı ve aktarılan kişisel verilerin muhafazasına dair uyguladığı tedbir ve işlemler hakkında otocikma tarafından talep edilmesi  halinde, gecikmeksizin güncel ve doğru olarak bilgi vermekle yükümlüdür.
 6. otocikma’nın SATICI’nın Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına aykırı fiilleri sebebi ile idari veya cezai bir yaptırıma maruz kalması ya da herhangi bir zararı tazmin etmek durumunda kalması halinde, söz konusu tutarlar ilk talep halinde tüm ferileri ile ve derhal SATICI tarafından otocikma’ya ödenecek, varsa hakkedişlerinden/otocikma nezdindeki alacaklarından mahsup edilecek, teminatlarından karşılanacaktır.