Üyelerinin Hak ve Yükümlülükleri

OTOCİKMA ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

  1. TARAFLAR

1.1. https://www.otocikma.com/ internet sitesinin faaliyetlerini aracı hizmet sağlayıcı olarak yürüten Adalet Mah. Manas Bulv. Folkart Towers No: 39/3408 Bayraklı/İZMİR adresinde mukim SUVİDO Bilişim Hizmetleri Ticaret A.Ş. (Bundan böyle “otocikma” olarak anılacaktır.)

1.2.https://www.otocikma.com/ internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır.)

2. TANIMLAR

İşbu sözleşmede adı geçen ve aşağıda yer alan kavramlar, karşılarında yazılı tanımları ifade eder.

Kanun                       : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Üye                 : https://www.otocikma.com/ internet sitesine üye olan internet kullanıcısı

Taraflar         : otocikma ve Üye

Sözleşme        : İşbu Üyelik sözleşmesi

İnternet Sitesi: https://www.otocikma.com/ alan adı ile bağlı tüm interaktif uygulamaları

 

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu otocikma’nın aracı hizmet sağlayıcısı olduğu internet sitesine gerçek kişiler tarafından yapılan üyeliğe ilişkin hüküm ve şartlar ile üyelikten yararlanma koşullarının belirlenmesidir.

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üye, Sözleşme’nin ifasından önce ve sırasında vermiş olduğu tüm kimlik ve iletişim bilgilerinin doğru olduğunu, vermiş olduğu iletişim bilgilerinin otocikma tarafından kendisine bildirimde bulunmak için kullanılacağını, iletişim bilgilerinde oluşan değişiklikleri yazılı olarak otocikma’ya bildirme yükümlülüğü bulunduğunu aksi halde otocikma’nın oluşan/oluşacak zarar ve kayıplardan hiçbir hal ve şartta sorumluluk kabul etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.2. Üye, otocikma tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez ve üyenin ilgili şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından otocikma’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, otocikma’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

4.3. Üye, İnternet Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına ve yasal mevzuat hükümlerine aykırı şekilde kullanamaz. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üye’nin kendisini bağlayacaktır.

4.4. otocikma, İnternet Sitesi içeriğinde, site ve site uzantısında mevcut hizmet, ürün ve site kullanım koşulları ile sunulan bilgilerde her türlü değişiklik ve güncellemeyi istediği an yapma hakkını saklı tutar. Değişiklik ve güncellemeler, İnternet Sitesi’nde yayımlandığı anda yürürlüğe girer. otocikma’nın bu değişiklik ve güncellemeyi yapmasından doğabilecek rezervasyon, satış, bilgi ya da ödeme hatasından  dolayı otocikma’ya hiçbir hal ve şartta sorumluluk yüklenemez.

4.5. otocikma, internet sitesinden direkt ya da dolaylı olarak diğer sitelere bağlantı(link) verebilir. otocikma, linki verilen sayfalardaki bilgi ya da hizmetlerin doğruluğunu garanti etmemekte ve bağlantılara ilişkin hiçbir taahhüt ya da tavsiyede bulunmamaktadır. Bu linklerin kullanımından doğacak zararlardan hiçbir hal ve şartta sorumluluk kabul etmediği gibi, uygun görmediği linklere erişimi kesme hakkını saklı tutar.

4.6. Üye, İnternet Sitesi üzerinden mal satın aldığı Satıcı'dan kaynaklanan malların teslimi, yapılan ödemeler ya da Satıcı'dan kaynaklanan başka herhangi bir sebepten dolayı Satıcı ile Üye arasında doğacak hiçbir uyuşmazlık ve zarardan otocikma’nın sorumlu tutulamayacağını ve otocikma’ya hiçbir hal ve şartta rücu edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.7. Üye, aynı zamanda www.otocikma.com sitesinde ilan yayınlayarak satış yapabilir. Satış yapmak isteyen Üye, otocikma İlan Verme Kuralları ’na uygun nitelikte ilan vereceğini, aksi halde ilanının otocikma tarafından kaldırılabileceğini ve/veya işbu Sözleşme’nin otocikma feshedilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.8. Satış yapmak isteyen Üye yalnızca ikinci el ve hasarlı araç kaydı olan mallara ilişkin ilan verebileceğini, İnternet Sitesi’nde yer alan diğer kategorilere ait mallar için ilan vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.9. Üye, İnternet Sitesi üzerinden satış yapması halinde Alıcı'dan kaynaklanan herhangi bir sebepten dolayı Üye ile Alıcı arasında doğacak hiçbir uyuşmazlık ve zarardan otocikma’nın sorumlu tutulamayacağını ve otocikma’ya hiçbir hal ve şartta rücu edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.10. Üye, İnternet Sitesi'nde satmayı taahhüt ettiği ürüne ilişkin her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat ve sair yasal mevzuata uygunluğu sağlamakla yükümlü olduğunu, bu hususta her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu, otocikma’nın hiçbir hal ve şartta sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.11. Üye, İnternet Sitesi üzerinden satın aldığı mal ve hizmete ilişkin, işbu mal ve hizmetin teslim ve ifasından doğacak tüketici haklarına ilişkin şikayet ve zararları ile malın teslimi ya da hizmetin ifası sırasında doğan kaza, yaralanma vb tüm cismani zararlarından ve/veya mal veya hizmet satın alınan Satıcı ile Üye arasında doğacak her türlü hukuki, idari ve cezai uyuşmazlık ve zararlardan hiçbir hal ve şartta otocikma’nın sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme Üye’nin üyeliğini iptal etmesi veya otocikma tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. otocikma, Üye’nin Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyeliği iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.

 6. BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

 

Üye tarafından kalıcı veri saklayıcısı yolu ile kabul edilen bu sözleşmeye ilişkin ve bu sözleşme ile satın alınan mal ve hizmete ilişkin tüm talep ve yazışmalar tarafların bildirmiş olduğu e-mail adresleri üzerinden yapılacaktır. otocikma tarafından Üye’nin bildirmiş olduğu e-mail adresine yapılan tüm bildirimler, Üye’ye teslim edilmiş sayılacaktır. Üye’nin tüm talep ve değişikliklerini otocikma’nın destek@otocikma.com e-posta adresine bildirme yükümlülüğü bulunmakta olup aksi halde talep ve bildirimleri yok hükmündedir.

Taraflar, işbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda, taraflar arasında yapılan tüm e-posta yazışmaları ile www.otocikma.com veri tabanı ile sunucularında bulunan tüm elektronik veri ve kayıtların, kesin ve bağlayıcı delil teşkil edeceğini, işbu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 hükmü gereğince delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve beyan eder.

7. DİĞER HÜKÜMLER

7.1. otocikma, Sözleşme’nin koşullarını hiçbir ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler açısından yürürlüğe girecektir.

7.2. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

7.3. Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya otocikma’nın kontrolü dışında gerçekleşen ve otocikma’nın kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek Mücbir Sebeplerden ötürü otocikma’nın işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, otocikma bundan dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

7.4. İşbu Üye Sözleşmesi’ne ilişkin ihtilaflarda İzmir Mahkemeleri ve İzmir İcra Daireleri yetkilidir.

7 madde ve 4 sayfadan ibaret olan işbu Sözleşme Üye’nin kendi isteği ile üyelik talebini iletmesi anında akdedilmiş, kabule ilişkin beyan kalıcı veri saklayıcısı yolu ile kaydedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.