Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

İşbu aydınlatma metni, https://www.otocikma.com internet sitesinin içerik sağlayıcısı ve veri sorumlusu sıfatı ile hareket eden SUVİDO Bilişim Hizmetleri Ticaret A.Ş. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu gereğince, SUVİDO müşteri ve kullanıcıları ile https://www.otocikma.com internet sitesi üye ve kullanıcılarının kişisel verilerinin işlenmesine yönelik açıklama ve bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır.

 

https://www.otocikma.com üzerinden yapılan işlemler sırasında edindiği kişisel verileri, müşteri ve kullanıcılarının izni olmadan 3. şahıs ve kişilerle paylaşmamayı ve işlemiş olduğu kişisel verileri maksimum seviyede dikkat ve özen ile muhafaza etmeyi taahhüt eder.

 

  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından, https://www.otocikma.com internet sitesi ile tüm interaktif kanallardan, e-mail  ve diğer elektronik yollar, https://www.otocikma.com internet sitesi üye ve satıcıları ile şirketimizin erişimine imkan verdiğiniz tüm sosyal medya mecraları, bağlı şirketlerimiz ile paydaşlarımız ve partnerlerimiz vasıtası ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir.

 

Şirketimiz, Alıcı ile Satıcı arasında gerçekleşen alım-satım ilişkisinde aracı hizmet sağlayıcı olarak iş ve işlem yapmakta olan bir online alışveriş sitesidir. Tarafınıza ait kişisel veriler, Şirketimiz tarafından verilen hizmetin fiili gerekliliklerinin yerine getirilmesi, güvenli ödeme imkanının sağlanması ya da kanuni veya bürokratik sebeplerle ve satış sonrası destek hizmetleri ile müşteri memnuniyetinin temini amacı ile işlemektedir. Şirketimiz tarafından işlenen tarafınıza ilişkin kişisel verileriniz, işlendiği amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak kullanılmaktadır

 

2- Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması

 

Tarafınıza ait kişisel verileriniz, şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden faydalandığınız ve silinmesini talep etmediğiniz sürece, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir ya da güncellenebilir. Şirketimiz size daha iyi hizmet verebilmek adına tarafınıza ait, hizmetin verilebilmesi için gerekli kişisel verileri yurtiçi ve yurtdışında bulunan hizmet sağlayıcılar, tedarikçiler, danışman ve personeller, aracı kurumlar, banka ve ödeme kuruluşları, sigorta şirketleri ile kargo, nakliye hizmeti veren kurum ve kuruluşlar, diğer tüm paydaş ve ortakları ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak paylaşabilir.

 

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmetin fiili gerekliliklerinin yerine getirilmesi ya da kanuni  veya bürokratik sebeplerle, kanunen sorumlu olunan kamu kurum ve kuruluşları ile Türkiye'de ve yurtdışında faaliyet gösteren tedarikçi ve dağıtıcılarımız, satış sonrası destek birimleri ve tüm hizmet sağlayıcılar ve üreticilere aktarılabilir, kullanılması ve/veya kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenmesine izin verilebilir.

 

Şirketimiz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, tarafınıza ait kişisel verileri kullanarak rapor düzenleyebilir ve istatistik oluşturabilir, bu rapor ve istatistikleri iş ortakları ve üçüncü kişilerle bedelli ya da bedelsiz olarak paylaşabilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile mahkeme ve diğer yasal mercilerden talep edilmesi halinde, tarafınıza ait kişisel verilerin şirketimizce paylaşılması yasal zorunluluktur.

 

3- İlgili Kişinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde Sayılan Hakları

 

İlgili kişi Şirketimize başvurarak;

 

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

İlgili kişi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesinde sayılan ve yukarıda belirtilen haklarını, şirketimizin  Adalet Mah. Manas Bulv. Folkart Towers No: 39/3408 Bayraklı/İZMİR adresine posta, kargo ya da noter aracılığı ile göndereceği yazılı talep dilekçesi ya da şirketimizin  kvk@otocikma.com  elektronik posta adresine göndereceği elektronik imzalı yazılı talebi ile kullanabilir. İlgili kişi talep dilekçesinde, kimliğini tespite yarar gerekli bilgileri, yukarıda sayılan haklarından hangisini kullanmak istediğini ve hakkını kullanma gerekçelerini açık ve net olarak belirtmeli ve talep dilekçesi imzalı ya da  elektronik imzalı olmalıdır.

 

İlgili kişinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesinde sayılan haklarını kullanmak istediğini belirtir talebi, Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30(otuz) gün içinde Şirketimizce incelenerek İlgili kişiye yazılı olarak bilgi verilecektir.

 

İşbu aydınlatma metni, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan doğan yükümlülüklerimiz ve haklarınızın aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.