{"seolink":"uyelerinin_hak_ve_yukumlulukleri","content":"

OTOC\u0130KMA ÜYEL\u0130K SÖZLE\u015eMES\u0130<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

  \r\n\t
 1. TARAFLAR<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/li>\r\n<\/ol>\r\n\r\n

  1.1.<\/span><\/strong> https:\/\/www.otocikma.com\/ internet sitesinin faaliyetlerini arac\u0131 hizmet sa\u011flay\u0131c\u0131 olarak yürüten Adalet Mah. Manas Bulv. Folkart Towers No: 39\/3408 Bayrakl\u0131\/\u0130ZM\u0130R<\/strong> adresinde mukim SUV\u0130DO Bili\u015fim Hizmetleri Ticaret A.\u015e.<\/strong> (Bundan böyle “otocikma” olarak an\u0131lacakt\u0131r.)<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

  1.2.<\/span><\/strong>https:\/\/www.otocikma.com\/ internet sitesine üye olan internet kullan\u0131c\u0131s\u0131 (Bundan böyle “Üye” olarak an\u0131lacakt\u0131r.)<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

  2. TANIMLAR<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

  \u0130\u015fbu sözle\u015fmede ad\u0131 geçen ve a\u015fa\u011f\u0131da yer alan kavramlar, kar\u015f\u0131lar\u0131nda yaz\u0131l\u0131 tan\u0131mlar\u0131 ifade eder.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

  Kanun                       :<\/span><\/strong> 6502 say\u0131l\u0131 Tüketicinin Korunmas\u0131 Hakk\u0131nda Kanun<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

  Üye                 :<\/span><\/strong> https:\/\/www.otocikma.com\/ internet sitesine üye olan internet kullan\u0131c\u0131s\u0131<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

  Taraflar         :<\/span><\/strong> otocikma ve Üye<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

  Sözle\u015fme        :<\/span><\/strong> \u0130\u015fbu Üyelik sözle\u015fmesi<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

  \u0130nternet Sitesi<\/span><\/strong>: https:\/\/www.otocikma.com\/ alan ad\u0131 ile ba\u011fl\u0131 tüm interaktif uygulamalar\u0131<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

   <\/p>\r\n\r\n

  3.<\/span><\/strong> SÖZLE\u015eMEN\u0130N KONUSU<\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

  \u0130\u015fbu Sözle\u015fme’nin konusu otocikma’n\u0131n arac\u0131 hizmet sa\u011flay\u0131c\u0131s\u0131 oldu\u011fu internet sitesine gerçek ki\u015filer taraf\u0131ndan yap\u0131lan üyeli\u011fe ili\u015fkin hüküm ve \u015fartlar ile üyelikten yararlanma ko\u015fullar\u0131n\u0131n belirlenmesidir.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

  4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER\u0130<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

  4.1.<\/span><\/strong> Üye, Sözle\u015fme’nin ifas\u0131ndan önce ve s\u0131ras\u0131nda vermi\u015f oldu\u011fu tüm kimlik ve ileti\u015fim bilgilerinin do\u011fru oldu\u011funu, vermi\u015f oldu\u011fu ileti\u015fim bilgilerinin otocikma taraf\u0131ndan kendisine bildirimde bulunmak için kullan\u0131laca\u011f\u0131n\u0131, ileti\u015fim bilgilerinde olu\u015fan de\u011fi\u015fiklikleri yaz\u0131l\u0131 olarak otocikma’ya bildirme yükümlülü\u011fü bulundu\u011funu aksi halde otocikma’n\u0131n olu\u015fan\/olu\u015facak zarar ve kay\u0131plardan hiçbir hal ve \u015fartta sorumluluk kabul etmeyece\u011fini kabul ve taahhüt eder.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

  4.2.<\/span><\/strong> Üye, otocikma taraf\u0131ndan kendisine verilmi\u015f olan \u015fifreyi ba\u015fka ki\u015fi ya da kurulu\u015flara veremez ve üyenin ilgili \u015fifreyi kullanma hakk\u0131 bizzat kendisine aittir. Bu sebeple do\u011fabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü ki\u015filer veya yetkili merciler taraf\u0131ndan otocikma’ya kar\u015f\u0131 ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere kar\u015f\u0131, otocikma’n\u0131n söz konusu izinsiz kullan\u0131mdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakk\u0131 sakl\u0131d\u0131r.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

  4.3.<\/span><\/strong> Üye, \u0130nternet Sitesi’ni hiçbir \u015fekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka ayk\u0131r\u0131, ba\u015fkalar\u0131n\u0131 rahats\u0131z ve taciz edici \u015fekilde, yasalara ayk\u0131r\u0131 bir amaç için, ba\u015fkalar\u0131n\u0131n fikri ve telif haklar\u0131na ve yasal mevzuat hükümlerine ayk\u0131r\u0131 \u015fekilde kullanamaz. Aksi takdirde, do\u011facak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhas\u0131ran Üye’nin kendisini ba\u011flayacakt\u0131r.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

  4.4.<\/span><\/strong> otocikma, \u0130nternet Sitesi içeri\u011finde, site ve site uzant\u0131s\u0131nda mevcut hizmet, ürün ve site kullan\u0131m ko\u015fullar\u0131 ile sunulan bilgilerde her türlü de\u011fi\u015fiklik ve güncellemeyi istedi\u011fi an yapma hakk\u0131n\u0131 sakl\u0131 tutar. De\u011fi\u015fiklik ve güncellemeler, \u0130nternet Sitesi’nde yay\u0131mland\u0131\u011f\u0131 anda yürürlü\u011fe girer. otocikma’n\u0131n bu de\u011fi\u015fiklik ve güncellemeyi yapmas\u0131ndan do\u011fabilecek rezervasyon, sat\u0131\u015f, bilgi ya da ödeme hatas\u0131ndan  dolay\u0131 otocikma’ya hiçbir hal ve \u015fartta sorumluluk yüklenemez.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

  4.5. <\/span><\/strong>otocikma, internet sitesinden direkt ya da dolayl\u0131 olarak di\u011fer sitelere ba\u011flant\u0131(link) verebilir. otocikma, linki verilen sayfalardaki bilgi ya da hizmetlerin do\u011frulu\u011funu garanti etmemekte ve ba\u011flant\u0131lara ili\u015fkin hiçbir taahhüt ya da tavsiyede bulunmamaktad\u0131r. Bu linklerin kullan\u0131m\u0131ndan do\u011facak zararlardan hiçbir hal ve \u015fartta sorumluluk kabul etmedi\u011fi gibi, uygun görmedi\u011fi linklere eri\u015fimi kesme hakk\u0131n\u0131 sakl\u0131 tutar.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

  4.6.<\/span><\/strong> Üye, \u0130nternet Sitesi üzerinden mal sat\u0131n ald\u0131\u011f\u0131 Sat\u0131c\u0131'dan kaynaklanan mallar\u0131n teslimi, yap\u0131lan ödemeler ya da Sat\u0131c\u0131'dan kaynaklanan ba\u015fka herhangi bir sebepten dolay\u0131 Sat\u0131c\u0131 ile Üye aras\u0131nda do\u011facak hiçbir uyu\u015fmazl\u0131k ve zarardan otocikma’n\u0131n sorumlu tutulamayaca\u011f\u0131n\u0131 ve otocikma’ya hiçbir hal ve \u015fartta rücu edilemeyece\u011fini kabul, beyan ve taahhüt eder.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

   <\/p>\r\n\r\n

  4.7. <\/span><\/strong>Üye, ayn\u0131 zamanda <\/span>www.otocikma.com<\/span><\/span><\/a> sitesinde ilan yay\u0131nlayarak sat\u0131\u015f yapabilir. Sat\u0131\u015f yapmak isteyen Üye, otocikma \u0130lan Verme Kurallar\u0131<\/strong><\/span><\/a><\/span> <\/strong><\/span>’na uygun nitelikte ilan verece\u011fini, aksi halde ilan\u0131n\u0131n otocikma taraf\u0131ndan kald\u0131r\u0131labilece\u011fini ve\/veya i\u015fbu Sözle\u015fme’nin otocikma feshedilebilece\u011fini kabul, beyan ve taahhüt eder. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

   <\/p>\r\n\r\n

  4.8.<\/span><\/strong> Sat\u0131\u015f yapmak isteyen Üye yaln\u0131zca ikinci el ve hasarl\u0131 araç kayd\u0131 olan mallara ili\u015fkin ilan verebilece\u011fini, \u0130nternet Sitesi’nde yer alan di\u011fer kategorilere ait mallar için ilan vermeyece\u011fini kabul, beyan ve taahhüt eder. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

   <\/p>\r\n\r\n

  4.9.<\/span><\/strong> Üye, \u0130nternet Sitesi üzerinden sat\u0131\u015f yapmas\u0131 halinde Al\u0131c\u0131'dan kaynaklanan herhangi bir sebepten dolay\u0131 Üye ile Al\u0131c\u0131 aras\u0131nda do\u011facak hiçbir uyu\u015fmazl\u0131k ve zarardan otocikma’n\u0131n sorumlu tutulamayaca\u011f\u0131n\u0131 ve otocikma’ya hiçbir hal ve \u015fartta rücu edilemeyece\u011fini kabul, beyan ve taahhüt eder.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

   <\/p>\r\n\r\n

  4.10.<\/span><\/strong> Üye, \u0130nternet Sitesi'nde satmay\u0131 taahhüt etti\u011fi ürüne ili\u015fkin her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat ve sair yasal mevzuata uygunlu\u011fu sa\u011flamakla yükümlü oldu\u011funu, bu hususta her türlü idari, hukuki ve cezai sorumlulu\u011fun kendisine ait oldu\u011funu, otocikma’n\u0131n hiçbir hal ve \u015fartta sorumlu tutulamayaca\u011f\u0131n\u0131 kabul, beyan ve taahhüt eder.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

   <\/p>\r\n\r\n

  4.11. <\/span><\/strong>Üye, \u0130nternet Sitesi üzerinden sat\u0131n ald\u0131\u011f\u0131 mal ve hizmete ili\u015fkin, i\u015fbu mal ve hizmetin teslim ve ifas\u0131ndan do\u011facak tüketici haklar\u0131na ili\u015fkin \u015fikayet ve zararlar\u0131 ile mal\u0131n teslimi ya da hizmetin ifas\u0131 s\u0131ras\u0131nda do\u011fan kaza, yaralanma vb tüm cismani zararlar\u0131ndan ve\/veya mal veya hizmet sat\u0131n al\u0131nan Sat\u0131c\u0131 ile Üye aras\u0131nda do\u011facak her türlü hukuki, idari ve cezai uyu\u015fmazl\u0131k ve zararlardan hiçbir hal ve \u015fartta otocikma’n\u0131n sorumlu tutulamayaca\u011f\u0131n\u0131 kabul, beyan ve taahhüt eder.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

   <\/p>\r\n\r\n

  5. SÖZLE\u015eMEN\u0130N FESH\u0130<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

  \u0130\u015fbu sözle\u015fme Üye’nin üyeli\u011fini iptal etmesi veya otocikma taraf\u0131ndan üyeli\u011finin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacakt\u0131r. otocikma, Üye’nin Sözle\u015fme’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyeli\u011fi iptal ederek sözle\u015fmeyi tek tarafl\u0131 olarak feshetme hakk\u0131na sahiptir.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

   6. B\u0130LD\u0130R\u0130MLER VE DEL\u0130L SÖZLE\u015eMES\u0130<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

   <\/p>\r\n\r\n

  Üye taraf\u0131ndan kal\u0131c\u0131 veri saklay\u0131c\u0131s\u0131 yolu ile kabul edilen bu sözle\u015fmeye ili\u015fkin ve bu sözle\u015fme ile sat\u0131n al\u0131nan mal ve hizmete ili\u015fkin tüm talep ve yaz\u0131\u015fmalar taraflar\u0131n bildirmi\u015f oldu\u011fu e-mail adresleri üzerinden yap\u0131lacakt\u0131r. <\/span><\/span>otocikma taraf\u0131ndan Üye’nin bildirmi\u015f oldu\u011fu e-mail adresine yap\u0131lan tüm bildirimler, Üye’ye teslim edilmi\u015f say\u0131lacakt\u0131r. Üye’nin tüm talep ve de\u011fi\u015fikliklerini <\/span>otocikma’n\u0131n <\/span>destek@otocikma.com<\/span><\/span><\/span><\/a> e-posta adresine bildirme yükümlülü\u011fü bulunmakta olup aksi halde talep ve bildirimleri yok hükmündedir.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

  Taraflar, i\u015fbu sözle\u015fmeden do\u011facak ihtilaflarda, taraflar aras\u0131nda yap\u0131lan tüm e-posta yaz\u0131\u015fmalar\u0131 ile <\/span><\/span>www.otocikma.com veri taban\u0131 ile sunucular\u0131nda bulunan tüm elektronik veri ve kay\u0131tlar\u0131n, kesin ve ba\u011flay\u0131c\u0131 delil te\u015fkil edece\u011fini, i\u015fbu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 hükmü gere\u011fince delil sözle\u015fmesi niteli\u011finde oldu\u011funu kabul ve beyan eder.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

  7. D\u0130\u011eER HÜKÜMLER<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

  7.1.<\/span><\/strong> otocikma, Sözle\u015fme’nin ko\u015fullar\u0131n\u0131 hiçbir ihtara gerek kalmaks\u0131z\u0131n her zaman de\u011fi\u015ftirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. De\u011fi\u015ftirilen, güncellenen ya da yürürlükten kald\u0131r\u0131lan her hüküm, yay\u0131n tarihinde tüm üyeler aç\u0131s\u0131ndan yürürlü\u011fe girecektir.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

  7.2.<\/span><\/strong> \u0130\u015fbu Üyelik Sözle\u015fmesi’nin herhangi bir hükmünün mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam taraf\u0131ndan tümüyle veya k\u0131smen geçersiz veya uygulanamaz oldu\u011fu veya makul olmad\u0131\u011f\u0131na karar verilmesi halinde, Sözle\u015fme bölünebilir olarak kabul edilecek ve di\u011fer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

  7.3.<\/span><\/strong> Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, i\u015fgal, sava\u015f, seferberlik, grev, lokavt, i\u015f eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere i\u015fçi-i\u015fveren anla\u015fmazl\u0131klar\u0131, siber sald\u0131r\u0131, ileti\u015fim sorunlar\u0131, altyap\u0131 ve internet ar\u0131zalar\u0131, sisteme ili\u015fkin iyile\u015ftirme veya yenile\u015ftirme çal\u0131\u015fmalar\u0131 ve bu sebeple meydana gelebilecek ar\u0131zalar, elektrik kesintisi, yang\u0131n, patlama, f\u0131rt\u0131na, sel, deprem, göç, salg\u0131n veya di\u011fer bir do\u011fal felaket veya otocikma’n\u0131n kontrolü d\u0131\u015f\u0131nda gerçekle\u015fen ve otocikma’n\u0131n kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek Mücbir Sebeplerden ötürü otocikma’n\u0131n i\u015fbu Üyelik Sözle\u015fmesi'nden do\u011fan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, otocikma bundan dolay\u0131 sorumlu tutulamaz ve bu durum i\u015fbu Üyelik Sözle\u015fmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

  7.4. <\/span><\/strong>\u0130\u015fbu Üye Sözle\u015fmesi’ne ili\u015fkin ihtilaflarda \u0130zmir Mahkemeleri ve \u0130zmir \u0130cra Daireleri yetkilidir. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

  7 madde ve 4 sayfadan ibaret olan i\u015fbu Sözle\u015fme Üye’nin kendi iste\u011fi ile üyelik talebini iletmesi an\u0131nda akdedilmi\u015f, kabule ili\u015fkin beyan kal\u0131c\u0131 veri saklay\u0131c\u0131s\u0131 yolu ile kaydedilmi\u015f ve kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 olarak yürürlü\u011fe girmi\u015ftir.<\/span><\/span><\/span><\/p>"}