{"seolink":"ticari-elektronik-ileti","content":"

T\u0130CAR\u0130 ELEKTRON\u0130K \u0130LET\u0130 GÖNDER\u0130LMES\u0130NE \u0130L\u0130\u015eK\u0130N <\/span><\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

B\u0130LG\u0130LEND\u0130RME VE AÇIK RIZA FORMU<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

De\u011ferli Üyemiz,<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

6563 say\u0131l\u0131 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakk\u0131nda Kanun gere\u011fince, Ticari elektronik iletiler (Telefon, ça\u011fr\u0131 merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, ak\u0131ll\u0131 ses kaydedici sistemler, elektronik posta, k\u0131sa mesaj hizmeti gibi vas\u0131talar kullan\u0131larak elektronik ortamda gerçekle\u015ftirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri), al\u0131c\u0131lara ancak önceden onaylar\u0131 al\u0131nmak kayd\u0131yla gönderilebilir. Bu onay, yaz\u0131l\u0131 olarak veya her türlü elektronik ileti\u015fim araçlar\u0131yla al\u0131nabilir. Kendisiyle ileti\u015fime geçilmesi amac\u0131yla al\u0131c\u0131n\u0131n ileti\u015fim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ili\u015fkin de\u011fi\u015fiklik, kullan\u0131m ve bak\u0131ma yönelik ticari elektronik iletiler için ayr\u0131ca onay al\u0131nmaz. Esnaf ve tacirlere önceden onay al\u0131nmaks\u0131z\u0131n ticari elektronik iletiler gönderilebilir. Hizmet sa\u011flay\u0131c\u0131 yapm\u0131\u015f oldu\u011fu i\u015flemler nedeniyle elde etti\u011fi ki\u015fisel verilerin saklanmas\u0131ndan ve güvenli\u011finden sorumludur. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

Taraf\u0131n\u0131za ait ki\u015fisel verilerin https:\/\/www.otocikma.com\/ taraf\u0131ndan hangi amaç ve \u015fartlarla i\u015flenebilece\u011fi ve aktar\u0131labilece\u011fi hakk\u0131nda Üyelik Ayd\u0131nlatma<\/strong><\/span><\/a> <\/span>linkinden ve otocikma Ki\u015fisel Verilerin \u0130\u015flenmesine \u0130li\u015fkin Ayd\u0131nlatma Metni’nden<\/span><\/a><\/strong><\/span> <\/span>ayr\u0131nt\u0131l\u0131 bilgiye ula\u015fabilirsiniz.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

Yukar\u0131da yaz\u0131l\u0131 bilgilendirme, Ki\u015fisel Verilerin Korunmas\u0131 Kanunu ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakk\u0131nda Kanun ile taraf\u0131n\u0131za ait ki\u015fisel verilerin ve ticari elektronik ileti gönderimi konusunda taraf\u0131n\u0131z\u0131 ayd\u0131nlatma ve aç\u0131k r\u0131zan\u0131z\u0131 alma amac\u0131 ile haz\u0131rlanm\u0131\u015ft\u0131r. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

Yukar\u0131da yaz\u0131l\u0131 bilgilendirme do\u011frultusunda;<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

a)<\/span><\/strong> 6698 say\u0131l\u0131 Ki\u015fisel Verilerin Korunmas\u0131 Kanunu ve 6563 say\u0131l\u0131 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakk\u0131nda Kanun gere\u011fince gerekli bilgilendirmenin taraf\u0131ma yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131, i\u015fbu bilgilendirme ve aç\u0131k r\u0131za formunu okuyup anlad\u0131\u011f\u0131m\u0131 ve bu \u015fekilde al\u0131nan beyan\u0131m\u0131n geçerli oldu\u011funu kabul ediyorum. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

b)<\/span><\/strong> Yukar\u0131da aç\u0131kland\u0131klar\u0131 \u015fekilde taraf\u0131ma Kanunlara uygun \u015fekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ili\u015fkin çe\u015fitli tan\u0131t\u0131m, bilgi, reklam, promosyon, sat\u0131\u015f ve pazarlama, kutlama, temenni amac\u0131yla, otocikma, taraf\u0131ma e-posta, SMS\/k\u0131sa mesaj, anl\u0131k bildirim, sosyal medya ve di\u011fer online reklam a\u011flar\u0131, otomatik arama, bilgisayar, telefon, faks, e-posta\/mail, bluetooth-di\u011fer kablosuz a\u011flar ve di\u011fer elektronik ileti\u015fim araçlar\u0131 ile ticari elektronik iletiler ve di\u011fer iletiler göndermesine, diledi\u011fim zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almay\u0131 her zaman reddedebilece\u011fime tereddüde yer vermeyecek \u015fekilde bilgi sahibi olarak, ayd\u0131nlat\u0131lm\u0131\u015f aç\u0131k r\u0131zam ile onay veriyorum.<\/span><\/span><\/span><\/p>"}