{"seolink":"kisisel-verileri-aydinlatma-metni","content":"

SUV\u0130DO B\u0130L\u0130\u015e\u0130M H\u0130ZMETLER\u0130 T\u0130CARET A.\u015e. <\/span><\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

K\u0130\u015e\u0130SEL VER\u0130LER\u0130N\u0130N \u0130\u015eLENMES\u0130 VE KORUNMASINA \u0130L\u0130\u015eK\u0130N AYDINLATMA <\/span><\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

VER\u0130 SORUMLUSU:<\/span><\/u><\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

SUV\u0130DO B\u0130L\u0130\u015e\u0130M H\u0130ZMETLER\u0130 T\u0130CARET A.\u015e.<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

Adres: Adalet Mah. Manas Bulv. Folkart Towers No: 39\/3408 Bayrakl\u0131\/\u0130ZM\u0130R<\/span><\/span><\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

Tel: 0 850 840 99 35<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

E-posta: destek@otocikma.com<\/span><\/span><\/strong> <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

De\u011ferli Mü\u015fterimiz,<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

\u015eirketimiz SUV\u0130DO Bili\u015fim Hizmetleri Ticaret A.\u015e. taraf\u0131ndan, https:\/\/www.otocikma.com\/ internet adresinde yeni üyelik yapmak için hesap olu\u015fturdu\u011funuz s\u0131rada doldurmu\u015f oldu\u011funuz üyelik formu ile taraf\u0131n\u0131za ait isim, soyisim, e-posta adresiniz ve üyeli\u011finizin tamamlanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan otocikma.com hizmetlerini kullanmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131zda taraf\u0131n\u0131za ait adres ve ileti\u015fim bilgileriniz kaydedilecektir. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

www.otocikma.com<\/span><\/span><\/a> internet sitesine üye olman\u0131z\u0131n ard\u0131ndan ilan yay\u0131nlaman\u0131z halinde internet sitemize vermi\u015f oldu\u011funuz telefon numaran\u0131z, ilan\u0131n\u0131z ile ilgilenen ki\u015filerin sizinle ileti\u015fim kurabilmesi amac\u0131yla verdi\u011finiz ilana ait sayfada yay\u0131nlanacakt\u0131r. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

Taraf\u0131n\u0131za ait ki\u015fisel veriler, \u015eirketimiz ile yapm\u0131\u015f oldu\u011funuz üyelik ili\u015fkisinde taraf\u0131m\u0131za ili\u015fkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi, \u015eirketimiz hizmet kalitesinin takibi, taraf\u0131m\u0131zdan talep etmi\u015f oldu\u011funuz bilgi, belge ve operasyonel faaliyetlerinin yerine getirilmesi, taraf\u0131n\u0131za özel f\u0131rsatlar\u0131n geli\u015ftirilmesi ve bildirilmesi, hedef kitle belirlenmesi, üye hareketlerinin takip edilerek kullan\u0131c\u0131 deneyimini artt\u0131r\u0131c\u0131 faaliyetlerin yürütülmesi, otocikma’ya ait internet sitesi ile mobil uygulaman\u0131n i\u015fleyi\u015finin geli\u015ftirilmesi ve üye ihtiyaçlar\u0131na göre ki\u015fiselle\u015ftirilmesi, do\u011frudan ve do\u011frudan olmayan pazarlama, ki\u015fiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, ki\u015fiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve \u015firket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar ara\u015ft\u0131rmalar\u0131, mü\u015fteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanmas\u0131 ve icras\u0131, otocikma’n\u0131n sundu\u011fu ürün ve hizmetlerin ilgili ki\u015filerin be\u011feni, kullan\u0131m al\u0131\u015fkanl\u0131klar\u0131 ve ihtiyaçlar\u0131na göre özelle\u015ftirilerek ilgili ki\u015filere önerilmesi ve tan\u0131t\u0131lmas\u0131 ile mü\u015fteri ili\u015fkileri yönetimi süreçlerinin planlanmas\u0131 ve icras\u0131<\/span>, internet, i\u015flem güvenli\u011fi sa\u011flamak, hileli veya yasad\u0131\u015f\u0131 faaliyetleri içerebilecek i\u015flemleri önlemek, <\/span>taraf\u0131n\u0131zla ileti\u015fim kurulmas\u0131 ve taraf\u0131n\u0131za bildirim yap\u0131lmas\u0131 amaçlar\u0131 ile kaydedilecektir.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

Taraf\u0131n\u0131za ait yukar\u0131da say\u0131lan ki\u015fisel verileriniz <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

  \r\n\t
 1. Bir sözle\u015fmenin kurulmas\u0131 veya ifas\u0131yla do\u011frudan do\u011fruya ilgili olmas\u0131 nedeniyle, sözle\u015fmenin taraflar\u0131na ait ki\u015fisel verilerin i\u015flenmesinin gerekli olmas\u0131, <\/span><\/span><\/span><\/li>\r\n\t
 2. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülü\u011fünü yerine getirebilmesi için zorunlu olmas\u0131<\/span><\/span><\/span><\/li>\r\n\t
 3. Bir hakk\u0131n tesisi, kullan\u0131lmas\u0131 veya korunmas\u0131 için veri i\u015flemenin zorunlu olmas\u0131,<\/span><\/span><\/span><\/li>\r\n\t
 4. \u0130lgili ki\u015finin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kayd\u0131yla, veri sorumlusunun me\u015fru menfaatleri için veri i\u015flenmesinin zorunlu olmas\u0131, <\/span><\/span><\/span><\/li>\r\n<\/ol>\r\n\r\n

  hukuki sebeplerine dayanarak i\u015flenmektedir. Say\u0131lan ki\u015fisel verileriniz taraf\u0131n\u0131zca sunulan bilgi ve belgelere, doldurulan formlara dayal\u0131 olarak veya beyan üzerine otomatik olmayan yollarla i\u015flenmektedir. <\/span> <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

  \u015eirketimiz taraf\u0131ndan yukar\u0131da say\u0131lan amaçlarla edinilecek ki\u015fisel verileriniz, i\u015flendikleri amaçla ba\u011flant\u0131l\u0131 ve s\u0131n\u0131rl\u0131 olarak \u015eirketimiz taraf\u0131ndan kaydedilebilir, depolanabilir ve muhafaza edilebilir. Taraf\u0131n\u0131za ait ki\u015fisel verileriniz, yukar\u0131da belirtilen amaçlar\u0131n yerine getirilebilmesi için i\u015flendi\u011fi amaçla ba\u011flant\u0131l\u0131 ve s\u0131n\u0131rl\u0131 olarak, operasyonel faaliyetlerin yerine getirilmesi için yurt içi veya yurt d\u0131\u015f\u0131nda bulunan yaz\u0131l\u0131m hizmetleri ve di\u011fer d\u0131\u015f kaynak hizmet sa\u011flay\u0131c\u0131lar\u0131, bar\u0131nd\u0131rma hizmet sa\u011flay\u0131c\u0131lar\u0131 (hosting servisleri), kargo \u015firketleri, sigorta \u015firketleri, gümrük ve lojistik \u015firketleri, hukuk bürolar\u0131, ara\u015ft\u0131rma \u015firketleri, ça\u011fr\u0131 merkezleri, \u015fikayet yönetimi, bankac\u0131l\u0131k hizmetleri, mali ve çal\u0131\u015fma konular\u0131 ile ilgili kurumlar ve dan\u0131\u015fmanlar, vergi dan\u0131\u015fmanlar\u0131, denetçileri ve di\u011fer harici profesyonel dan\u0131\u015fmanlar, hizmet al\u0131nan alt yüklenici \u015firketler, ta\u015f\u0131ma ve gümrük hizmet görevlileri ve görevli kamu kurumlar\u0131 gibi sözle\u015fmenin ifas\u0131 için \u015eirketimize hizmet ya da ürün sa\u011flayan di\u011fer ki\u015filer ve veri güvenli\u011finin sa\u011flanmas\u0131na ili\u015fkin dan\u0131\u015fman ve \u015firketler dahil olmak üzere üçüncü ki\u015filer ve kurumlarla payla\u015f\u0131labilir, aktar\u0131labilir ya da aç\u0131klanabilir.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

  Elektronik Ticarette Hizmet Sa\u011flay\u0131c\u0131 Ve Arac\u0131 Hizmet Sa\u011flay\u0131c\u0131lar Hakk\u0131nda Yönetmelik’in 11. maddesi gere\u011fince taraf\u0131n\u0131za ait elektronik ticaret i\u015flemlerine ili\u015fkin kay\u0131tlar\u0131n\u0131z ve bu kay\u0131tlar\u0131n içerdi\u011fi ki\u015fisel verileriniz, \u015eirketimiz taraf\u0131ndan, yasal yükümlülü\u011fümüz gere\u011fince, i\u015flem tarihinden itibaren 3(üç) y\u0131l süreyle saklanmaktad\u0131r.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

  \u015eirketimiz taraf\u0131ndan i\u015flenen verileriniz ile ilgili 6698 say\u0131l\u0131 Ki\u015fisel Verilerin Korunmas\u0131 Kanunu 11. maddesinde belirtilen haklar\u0131n\u0131z\u0131 Adalet Mah. Manas Bulv. Folkart Towers No: 39\/3408 Bayrakl\u0131\/\u0130ZM\u0130R<\/span><\/strong> adresine yaz\u0131l\u0131 olarak veya \u015firketimizin destek@otocikma.com<\/span><\/strong> elektronik posta adresine ileterek kullanabilirsiniz.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

  Yukar\u0131da yaz\u0131l\u0131 bilgilendirme, Ki\u015fisel Verilerin Korunmas\u0131 Kanunu ile taraf\u0131n\u0131za ait ki\u015fisel verilerin \u015firketimiz taraf\u0131ndan hangi amaç ve \u015fartlarla i\u015flenebilece\u011fi ve aktar\u0131labilece\u011fi konusunda taraf\u0131n\u0131z\u0131 ayd\u0131nlatma amac\u0131 ile haz\u0131rlanm\u0131\u015ft\u0131r.  <\/span><\/span><\/span><\/p>"}